/ Festival

Team

Festival/Artistic Director

NayanTara Gurung Kakshapati

Programs

Shristi Shrestha
Tripty Tamang Pakhrin
Sagar Chhetri
Shikhar Bhattarai
Bunu Dhungana
Prasiit Sthapit

Design

Dishebh Raj Shrestha

Operations

Nishant Shilpakar
Thomas dai
Biraj Maharjan

Editorial and Translations

Prawin Adhikari

Arts and Education

Sharareh Bajracharya
Niranjan Kunwar